Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez AGKLINIK:

DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z AGKLINIK TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

 • Administrator

Administratorem  danych osobowych jest Adam Gumkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG KLINIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kazimierzowska 43 lok. f, 02-573 Warszawa, NIP: 5211114878, REGON:011422563 (dalej „AGklinik” lub „Administrator”).

 

 • Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

 1. podanie danych wskazanych na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,
 2. podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,
 3. podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,
 4. podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty,
 2. zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/formularza kontaktowego), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez AG.KLINIK podanych danych w celu umówienia wizyty,
 3. zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z AG.KLINIK za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez AG.KLINIK podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

 • Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@agklinik.com.

 

 • Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 1 miesiąca od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem,
 2. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

–  dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług AGklinik i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 1 miesiąca od daty, w której wizyta miała się odbyć;

– dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług AGklinik w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m.in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi oraz dostępne są w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 • Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

 • Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 • Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@agklinik.com.

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@agklinik.com.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@agklinik.com.

 

DLA PACJENTA:

 

 • Administrator

Administratorem danych osobowych jest Adam Gumkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG KLINIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kazimierzowska 43 lok. f, 02-573 Warszawa, NIP: 5211114878, REGON:011422563.

 

 • Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

 1. wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora – świadczenia zdrowotne (leczenie), oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. umówienie wizyty),
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,
 5. monitoring:
 • w pomieszczeniach ogólnodostępnych: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora,
 • na sali pooperacyjnej: przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienie opieki zdrowotnej – w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia,
 • w gabinecie zabiegowym: na podstawie zgody – w celu podniesienie bezpieczeństwa pacjenta i zagwarantowanie mu należytej staranności przy udzieleniu świadczeń.

 

 • Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora, w zakresie składającym się na dokumentację medyczną, jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (dane nieobowiązkowe Administrator oznacza stosownie na etapie ich zbierania).

 

 • Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@agklinik.com.

 

 • Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywania dokumentacji medycznej, wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody.  Nagrania z monitoringu w recepcji przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy; w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu  prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Obraz z monitoringu w sali pooperacyjnej oraz w gabinecie zabiegowym przetwarzany jest w czasie rzeczywistym.

 

 • Udostępnianie danych innym podmiotom

Co do zasady, dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT i usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za zgodą Pacjenta i/lub gdy wynika to z przepisów prawa.

 

 • Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Pacjent ma prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Pacjent ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@agklinik.com.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pacjenta narusza przepisy RODO.

 

 • Inspektor Ochrony Danych 

Pacjent może skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@agklinik.com.

 

 • Prawo wniesienia sprzeciwu:

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu: 

Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Pacjent może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@agklinik.com.